ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bulletผลงานทางวิชาการ


เว็บไซต์สำหรับแนะแนวทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต
สถานีโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้ ETV
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
SchoolNet พลังแห่งการเรียนรู้
คลังเอกสารกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
คลังปัญญา
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
การศึกษาสำหรับเด็กๆ
เว็บสำนักทดสอบแห่งชาติ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

     - วิสัยทัศน์
        ภายในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพมาตรฐานสากลตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
     - พันธกิจ
        สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ให้เด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง และมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 
     - เป้าหมาย
         1. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  ทุกกลุ่มความต้องการ
          2.  สร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนสู่สังคมฐานความรู้ มีความสามารถในการแข่งขันทุกระดับบนพื้นฐานความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
          3. โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
    - แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
       1. นักเรียนปรับวิธีเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       2. ครู เปลี่ยนวิธีสอน  เป็นผู้เอื้ออำนวยให้แก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           ได้อย่างม่ีประสิทธิภาพ
       3. โรงเรียน  เป็นสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ชั้นดี มีคุณภาพ  มีบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัย
       4. การบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและทุกภาพส่วน
           มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
  เลขที่ 168 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ  10290
เบอร์โทร :02-425-8547  แฟกซ์ :02-425-8135
อีเมล:pomnakarach@windowslive.com
www.pomnaka.ac.th
 

Webmaster By >> Norrapat <<